Меню

debt-rrecovery-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за събиране на дългове към физически лица

debt-rrecovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати за събиране на дългове към физически лица

Неплатените дългове могат да Ви ощетят значително и това може да Ви причини стрес и чувство на безсилие. Ако не сте успели да съберете по взаимно съгласие вземанията си от длъжника физическо или юридическо лице, може би е време да помислите за предприемане на правни действия.

Ние можем да Ви помогнем, като проведем кореспонденция с длъжника от Ваше име и предприемем по-нататъшни действия. Ако е необходимо, можем да доведем случая дори до съд, но все пак винаги се стремим да решаваме подобни ситуации възможно най-бързо и ефикасно. Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни експертни правни консултации на седем различни езика по най-разнообразни правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как могат да възникнат дълговете към Вас лично?

Има много различни начини, по които могат да възникнат дългове към физически лица. Най-често срещаните са:

 • Неизвършване на обещано възстановяване на сумата, платена при покупка
 • Неизплатени заплати от работодател
 • Пари, дадени назаем на приятел, роднина или фирма
 • Отхвърлен чек, издаден от физическо или юридическо лице
 • Невърнат депозит от наемодател
 • Наем, дължим от наемател или квартирант

Ние можем да Ви консултираме относно всеки от горните и повечето други видове дългове, така че се свържете с нас, ако някое физическо или юридическо лице Ви дължи пари.

 

Как се процедира при събирането на дългове?

Подходът се предопределя от обстоятелствата на конкретния случай, но най-просто казано ние ще:

 • Разгледаме доказателствата за дълга, с които разполагате в подкрепа на иска си. На този етап може да начислим хонорар, ако случаят е сложен.
 • Изпратим писмо до другата страна от Ваше име, в което ще посочим крайния срок за плащане и ще обясним последиците от неплащане.
 • Заведем срещу длъжника съдебен иск за възстановяване на дълга.
 • Получим съдебна заповед за изпълнение (County Court Judgement (CCJ) срещу длъжника.

Голяма част от дълговете се уреждат още при получаване на първото писмо, тъй като длъжникът вече осъзнава в пълна степен сериозността на проблема и че може да понесе неблагоприятни последици от неплащането. Освен това можем на всеки етап да прегледаме и отговорим на възраженията на длъжника, като преди това Ви информираме за евентуално дължимите хонорари.

 

Колко ще ми струва консултацията относно събиране на дълг?

Сумата, която ще трябва да ни платите, зависи от размера и естеството на дълга, наред с други фактори. Моля кликнете по-долу за разширен изглед на раздела, в който можете да видите пълна разбивка на нашите хонорари на всеки етап от процеса.

 • Събиране на неоспорени дългове

Нашите хонорари

Ако имате вземане за неоспорен дълг, който е възникнал в Англия или Уелс и е в размер под £25 000, и Вие и длъжникът живеете в Англия или Уелс, нашите фиксирани хонорари за възстановяване на дълга ще бъдат както следва:

ЕТАП 1

  • Разглеждане на указанията Ви и предоставените доказателства
  • Извършване на необходимите търсения и проверки за установяване на длъжника
  • Изготвяне и изпращане на покана за доброволно изпълнение до длъжника, заедно с формуляр за отговор и справка за имущественото състояние, с което се иска погасяване на дълга в срок от 30 дни
  • Фиксиран хонорар: £45 плюс ДДС

ЕТАП 2

  • Изготвяне и издаване на съдебни книжа
  • Искане на решение от съда, ако длъжникът не отговори на заповедта за изпълнение
  • Изпращане на решението на длъжника с искане за пълно плащане в срок от 14 дни
  • Фиксиран хонорар: £150 плюс ДДС

ЕТАП 3

  • Принудително изпълнение на неплатеното задължение по съдебното решение
  • Решение за сума до £600:
   • Искане за издаване на изпълнителен лист
   • Фиксиран хонорар: £25 плюс ДДС
  • Решение за сума над £600:
   • Ангажиране на съдебен изпълнител
   • Фиксиран хонорар: £50 плюс ДДС
  • Ако длъжникът не притежава движимо имущество или пари за покриване на дълга, но притежава недвижим имот:
   • Заявление за налагане на възбрана – £50 плюс ДДС

Съдебни такси за завеждане на иск

Стойност на дълга Съдебна такса
До £5000 От £35 до £205
£5 000,01 – £10 000 £455,00
£10 000,01 – £25 000 5% от цената на иска

 

Други плащания

  • Съдебна такса за заявление за изпълнителен лист (при изпълнително производство в окръжен съд (County Court)) – £83 за събиране на парична сума и £130 за събиране на вещи
  • Издаване на изпълнителен лист (при изпълнително производство във висшия съд (High Court of Justice)) – £71 съдебна такса, £90 такса за съответствие
  • Заявление за налагане на възбрана, ако няма движимо имущество или пари за покриване на стойността на дълга – £119,00
  • Хонорар на агента по проследяването – £70 – £100 плюс ДДС

 

Кой ще работи по събирането на вземането Ви?

Разполагаме с екип от опитни юристи по събиране на дългове, ръководени от Саманта Ибрахим, специализиран адвокат (Chartered Legal Executive) с над 20 години опит в съдебните спорове. Хелън Лейкок е специалист по съдебни спорове (Litigation Executive) с над 3 години опит.

Екипът е под надзора на Ричард Хелсби, MA (Hons) Dip.Law. Ричард е дипломиран адвокат от 1998 г. и има дългогодишен опит в съдебни спорове и искове за обезщетения.

 

Срокове

  • Ние ще потвърдим договора за юридическа помощ с Вас в рамките на 24 часа и ще изпратим поканата за доброволно изпълнение (LBA) до длъжника в срок от 7 дни.
  • Покана за доброволно изпълнение – Краен срок за плащане: –
  • Длъжник юридическо лице: 14 дни
  • Длъжник физическо лице: 30 дни
  • Производство в окръжен съд: –
  • Ако длъжникът не подаде потвърждение за връчване в срок от 14 дни от датата на връчването, може да бъде поискано издаване на заповед за изпълнение срещу него на 15-ия ден.
  • Ако длъжникът подаде потвърждение за връчване, той ще има право на още 14 дни, за да предяви своите възражения. Издаването на заповед за изпълнение може да бъде поискано на 29-ия ден след датата на връчване на съдебните книжа, ако не е подадено възражение.
  • Ние винаги се стремим да уреждамe споровете, без да се налага завеждане на съдебен иск. Ще продължим да се опитваме да уредим Вашия спор и след като бъде заведен съдебен иск.
  • Срокът за принудително изпълнение на дълга е обикновено 8-12 седмици от датата, на която е издаден изпълнителният лист от окръжния или висшия съд.

 

Почасова ставка при оспорени дългове

Ако длъжникът реши да се защитава срещу иска, тогава последващата ни работа ще бъде таксувана по следните почасови ставки плюс ДДС:

  • Специализиран адвокат (Chartered Legal Executive): £255,00 на час + ДДС
  • Специалист по съдебни спорове (Litigation Executive): £177,00 на час + ДДС

Ще Ви уведомим, когато тези хонорари започнат да се начисляват и ще Ви предоставим прогноза за общите разходи и срокове към съответния момент.

Затвори

 

Как мога да получа съвет относно събиране на дългове?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Разговорът е безплатен и не дължите предварителни такси. Ще Ви обясним най-добрия начин на действие и прогнозните ни хонорари, преди да вземете решение дали да ни ангажирате да работим с Вас.

 • Our Fees

  If you have an undisputed personal debt claim that was incurred in England or Wales, under £25,000 and you and the debtor both reside in England or Wales, our fixed fees for recovering the debt are as follows:

  STEP 1

  • Consider instructions and evidence
  • Carry about appropriate searches and checks to identify the debtor
  • Draft and send Letter Before Action to the debtor with the Reply Form and Financial Statement demanding full payment of the debt within 30 days
  • Fixed fee: £45 plus VAT

  STEP 2

  • Draft and issue Court Proceedings
  • Request Judgement from the Court if the debtor does not respond to the County Court Claim
  • Send the Judgment to the Debtor demanding full payment within 14 days
  • Fixed fee: £150 plus VAT

  STEP 3

  • Enforcing payment of the unpaid Judgment
  • Judgment of £600 and under:
   • Request Warrant of Control
   • Fixed Fee of £25 plus VAT
  • Judgment over £600:
   • Instruct High Court Enforcement Officer
   • Fixed fee: £50 plus VAT
  • If there are no goods or money to the value to take, but the debtor owns property:
   • Application for Charging Order – £50 plus VAT

  Court Fees to Issue a Claim

  Debt Value Court Fee
  Up to £5,000 Scale between £35-£205
  £5,000.01 – £10,000 £455.00
  £10,000.01 – £25,000 5% value of the claim

   

  Other Disbursements

  • Court Application fee for Warrant of Control (County Court enforcement) – £83 for recovery of a sum of money, £130 for recovery of goods
  • Sealing a Writ of Control (High Court Enforcement) £71 Court Fee, £90 Compliance Fee
  • Application for Charging Order if no goods or money to the value – £119.00
  • Tracing agent’s fee – £70 – £100 plus VAT

   

  Who will be dealing with your Debt Claim?

  We have a team of experienced Debt Recovery litigators led by Samantha Ibrahim, a Chartered Legal Executive with over 20 years’ litigation experience. Helen Laycock is a Litigation Executive with over 3 years’ litigation experience.

  The team is supervised by Richard Helsby MA (Hons) Dip.Law. Richard qualified as a solicitor in 1998 and has many years’ experience of litigation and compensation claims.

   

  Timescales

  • We will acknowledge your instruction within 24 hours and send out the Letter Before Action (LBA) to the debtor within 7 days.
  • LBA – Deadline for Payment: –
  • A commercial (business) debtor: 14 days
  • An individual (person) debtor: 30 days
  • County Court Proceedings: –
  • If the debtor fails to file an acknowledgement of service within 14 days of the date of service, Judgment (CCJ) can be requested against the debtor on day 15.
  • If the Debtor files an Acknowledgement of Service they will be entitled to a further 14 days to file their Defence. Judgment can be requested on day 29 after the date of service of court proceedings if no Defence is filed.
  • We will always attempt to settle your claim before issuing court proceedings. We will continue to attempt to settle your claim once Court proceedings have been issued.
  • The time period for enforcement of the debt from the date that the Warrant of Control/Writ of Control is issued, is typically 8-12 weeks.

   

  Hourly Rate for disputed matters

  If the debtor defends the claim, then any further work will be charged at an hourly rate plus VAT:

  • Chartered Legal Executive £255.00 p/hr + VAT
  • Litigation Executive £177.00 p/hr + VAT

  We will let you know if these charges become applicable and provide you with an estimate as to the overall costs and timescales at that time.

  Затвори

How do I get advice for debt recovery?

Call us on 0208 1111 911 or contact us through the website and we’ll discuss your circumstances with you. The call is free and there are no upfront fees. We’ll explain the best course of action and the likely fees to you, before you need to make a decision about instructing us to work with you.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.