Меню

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Спорове относно тръстове

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-500-350

Спорове относно тръстове

Ако сте бенефициер или доверителен собственик на тръст, ние можем да Ви помогнем в случай на спор между някои от лицата, участващи в управлението на тръста. Това може да бъде сложна и емоционално заредена правна област, така че ще е необходимо да имате на Ваша страна подходящите правни познания.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как могат да възникнат спорове относно тръст?

Когато назначава доверителни собственици, учредителят (лицето, което създава тръста) обикновено ги подбира много внимателно, като взема предвид нивото на правомощията, които доверителният собственик може да има за разпореждане с паричните средства и другите активи, държани в тръста. Обичайно е доверителните собственици да са роднини или близки на учредителя, което може да направи споровете още по-сложни и разстройващи.

Ето някои примери за начините, по които могат да възникнат спорове относно тръстове:

  • Бенефициерите може да смятат, че им се отказват пари, които според тях следва да им бъдат изплатени от тръста
  • Вие може да сте на мнение, че някой от доверителните собственици е действал против интересите на бенефициерите или че друг доверителен собственик не е обърнал внимание на действията на първия
  • Учредителят може да е учредил тръста под принуда от друго лице
  • Може да се е установило, че учредителят или някой от доверителните собственици не е имал необходимите умствени способности за изпълняване на функциите си
  • Тръстът може да е бил използван за прикриване на собственост върху определени активи

Това са само няколко примера измежду многото причини, поради които може да възникне спор относно тръстове. Ако имате някакви опасения относно начина, по който се управлява тръстът, Ви препоръчваме да потърсите правен съвет.

 

Как да разбера дали трябва да предприема действия за решаване на спор относно тръст?

Качеството на доверителен собственик изисква много високо ниво на лична и професионална почтеност. Това трябва да се има предвид, когато преценявате дали дадено действие или бездействие от страна на доверителния собственик е достатъчно сериозно, за да оправдае предприемането на правни действия. Ние можем да обсъдим с Вас обстоятелствата около евентуалното нарушение на задълженията и да Ви посъветваме дали е целесъобразно да предприемете по-нататъшни стъпки.

 

Как се решават споровете относно тръстове?

Разпоредбите на учредителния акт на тръста може да предвиждат възможност за отстраняване на доверителния собственик, ако спорът се отнася единствено до неговото поведение. Ако случаят не такъв, може да се наложи спорът да се реши чрез медиация като алтернатива на сложните и скъпоструващи процедури при отнасянето му до съда.

Ако и така не бъде постигнато решение, спорът може да бъде решен от съда като последно средство, но такова развитие често може да бъде избегнато. Без да сме разговаряли с Вас, за да установим всички факти на спора, ние не можем да дадем по-конкретни съвети, затова Ви препоръчваме да се свържете с нас незабавно, за да обсъдим обстоятелствата на случая.

 

Как мога да получа правен съвет за спорове относно тръстове?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.